ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Профілі освітніх програм

Профіль освітньої програми зі спеціальності 071
Облік і оподаткування «Облік і аудит»

 

Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітня програма - Фінанси, банківська справа та страхування

 

Профіль освітньої програми зі спеціальності
073 «Менеджмент»

Освітня програма -«Менеджмент»

 

Профіль освітньо-професійної програми «Право» спеціальність 081 «Право»

 

Освітні програми першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти
ОП «Менеджмент»
ОП «Облік і аудит»
ОП «Фінанси, банківська справа і страхування»
 

Освітні програми другого (магістерського) ступеня вищої освіти
ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
ОП «Бізнес – адміністрування»
 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра.
 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня  бакалавра, спеціаліста, а також магістра (з іншої спеціальності).