ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра "Фінанси і кредит"

Кафедра «Фінанси і кредит» є одним із ключових підрозділів інституту, який забезпечує на сучасному рівні підготовки бакалаврів та магістрів з фінансів, банківської справи та страхування відповідно до діючих освітніх стандартів.

На кафедрі працюють 5 викладачів, з яких 1 - доктор економічних наук, професор, 3 – кандидатів економічних наук, доцентів. Викладачі кафедри є провідними фахівцями у сфері фінансів та бізнес-адміністрування, авторами підручників та навчальних посібників, монографій та наукових публікацій.


Професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри у поєднанні з високим рівнем особистої культури дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.

 

Кафедра є випусковою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на освітньому рівні бакалавра та магістра за освітніми програмами «Фінанси, банківська справа та страхування».

Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри «Фінанси і кредит»:

  • освітні програми спрямовані на підготовку фахівців, здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми;
  • навчальний процес побудований так, щоб якнайповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності й стратегічне мислення;
  • студенти проходять навчання за унікальною методикою, розробленою викладачами кафедри, яка включає змішані форми навчання, у тому числі можливість дистанційного навчання на старших курсах;
  • до закінчення навчання наші випускники мають готове портфоліо для успішного проходження співбесіди та працевлаштування.

 

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на виявлення, розвиток та підтримку обдарованих і талановитих студентів, сприяє розвитку їхньої наукової творчості шляхом залучення до науково-дослідної діяльності. З метою реалізації інтелектуальних здібностей та практичних навичок студентів при кафедрі створений та функціонує студентський науково-дискусійний клуб «Фінансист».


Кафедра плідно співпрацює з виробничими підприємствами, банківськими установами, страховими компаніями з метою обміну інформацією, консультування, проходження студентами практик і подальшого їх працевлаштування

Наукова діяльність кафедри спрямована на отримання нових знань в області фінансового планування, бухгалтерського обліку, банківської та страхової діяльності. Науково-дослідна робота кафедри ведеться з проблем розвитку банківського та страхового бізнесу в Україні, питань формування облікової політики фінансових і промислових систем, організації фінансового менеджменту суб’єктів господарювання, розвитку соціального страхування в Україні.