ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра "Фінанси і кредит"

Кафедра "Фінанси і кредит" створена у 1999 році.

Кафедра "Фінанси і кредит" здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» Кваліфікація - бакалавр з фінансів і кредиту.
 • Спеціалістів - 7.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація – спеціаліст з фінансів і кредиту.
 • Магістрів - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - магістр з фінансів і кредиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 12 висококваліфікованих викладача. Кафедру очолює д.е.н., професор Є.М.Смирнова-Трибульська. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі трьох молодих вчених кафедри, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Кафедра "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами.

Концепцією навчання на кафедрі передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі практичних занять, проходження навчальної, виробничої і переддипломної практики у фінансових установах та на підприємствах (ТОВ Науково-виробниче підприємство «Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «УкрСиббанк» та ін.). За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування.

Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів.
Підготовка спеціалістів для професійної діяльності поєднує у собі знання гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного, професійного циклів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках фінансової системи в умовах ринкової економіки.


НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

В сучасних умовах господарювання фахівці різних спеціальностей повинні мати ґрунтовні знання та навички роботи з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін. Засвоєння основ фінансової науки підвищує кваліфікацію майбутніх фахівців - фінансистів і допомагає в розробці та прийнятті оптимальних рішень з питань побудови ефективної фінансової політики. Кафедра фінансів і кредиту сприяє вивченню студентами теоретичних і методичних питань з цілого ряду фінансових дисциплін, навчає принципам організації аналітичної роботи, дозволяє визначати причини, наслідки та взаємозв’язки, тенденції розвитку окремих економічних та фінансових явищ.


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Херсонського економічно – правового інституту, кафедрою фінансів і кредиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців високої кваліфікації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з фінансів і кредиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:

 • Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів.
 • Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.
 • Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.
 • Формування професорсько-викладацького складу із числа кращих фахівців галузей фінансової системи та підготовка власних наукових кадрів.
 • Удосконалення інформатизації діяльності кафедри, інформаційних ресурсів і технології підготовки фахівців.
 • Підвищення якості процесу виховання студентської молоді, який базується на принципах гуманності, патріотизму, комунікативності та ведення здорового способу життя.
 • Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
 • Профорієнтаційна робота кафедри.
 • Розвиток міжнародного співробітництва.

Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний як на ринку освітніх послуг, так і на ринку праці


ПОРТРЕТ ПРОФЕСІОНАЛА

«Хто такі фінансисти і де цьому можна навчитись?».

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними ( а це саме про фінансиста).

Де ж можна навчитись на фінансиста? Для цього не потрібно їхати в іншу країну, чи область. Адже на підготовку фінансистів спрямовані зусилля кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту.

«Що доведеться вчити майбутньому фінансисту?»

Що ж тут все просто, оскільки інститут це тільки перша сходинка до вершини високої піраміди «Фінанси», тому студенти спеціальності «Фінанси і кредит» з широкого спектра предметів вивчають базові фінансово-кредитні курси: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємства», «Фінансовий аналіз», «Банківська справа», «Бюджетна система», «Податкова система», «Бухгалтерський облік», «Страхування», «Фінансові ринки» та ін., які є підґрунтям для подальшого засвоєння змісту професійноорієнтованих предметів, що дають змогу підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності.

Справжній фінансист крім якісної освіти та високого рівня інтелекту володіє особливими рисами характеру. Це, перш за все: вміння стратегічно мислити; думати глобально та не одинарно ; уміння аналізувати великі обсяги інформації; гнучкість та стійкість до стресів; здатність відстоювати свою позицію; лідерські якості та навики організатора.

«Де зможуть працювати фахівці - фінансисти?»

З вирішення даної дилеми нам допомагають відомості про наших колишніх студентів. Так, випускники спеціальності «Фінанси і кредит» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, у тому числі в системі органів Державної податкової служби, Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України, Національного банку України, Пенсійного фонду України, провідних банках і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, у середніх і вищих навчальних закладах. І, взагалі, в умовах економічної нестабільності завжди є потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно спроможні на це.

Підсумовуючи вище сказане зазначимо, якщо Ваша мета - стати фахівцем-фінансиcтом вищої кваліфікації, ви маєте задатки творчої, неординарно-мислячої, націленої на майбутнє особистості, кафедра фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту чекає саме на ВАС!!!