ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» здійснюється відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту». Науково-дослідна діяльність спрямована на забезпечення органічної єдності програм наукової діяльності зі змістом освіти відповідних спеціальностей і є одним із найважливіших напрямків діяльності інституту в цілому.

 

Принципова засада системи вищої освіти, що впроваджується в інституті - поєднання навчання з науковою роботою на всіх етапах підготовки фахівців. Такий підхід відкриває перед студентами можливість активно здобувати додаткові знання, полегшує і робить свідомим вибір тем наукової роботи під час навчання на всіх освітніх рівнях.

Наукова діяльність співробітників інституту розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів.

 

Професорсько-викладацький склад інституту бере участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких формується на кафедрах та факультетах. Основна тема науково – дослідної роботи інституту «Інвестиційно – інноваційна діяльність регіону: проблеми, досвід, перспективи», робота яку очолює доктор економічних наук, професор Покотилова Валентина Іванівна.

 

Ректор інституту, д.е.н., професор Покотилова В.І. в 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління інноваційними процесами в агровиробництві». За темою дослідження у 2009 році видано монографію, в 2015 році присвоєно вчене звання професора.

 

Доценти та викладачі інституту постійно займаються науково - дослідною роботою. Завідувач кафедри «Фінанси і кредит»: к.е.н., доцент Абсава Л.О. працює над темою докторської дисертації «Глобальні продовольчі ринки та продовольча безпека країни», к.е.н., доцент Шаповалова В.М. працює над темою докторської дисертації «Макроекономічні аспекти активізації інвестиційної політики».

 

Завідувач кафедри Менеджмент» к.е.н., доцент Доброзорова О.В. працює над темою докторської дисертації «Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування України».

 

У період з 2012 по 2018 роки захистили дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук викладачі кафедри «Загальноюридичних дисциплін» - Острівний І.М. та Козачок-Труш Н.В.; у 2012 році дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук захистив викладач кафедри «Менеджмент» – Покотілов І. П.; у 2013 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук і отримала вчений ступінь кандидата економічних наук викладач кафедри «Фінанси і кредит» – Копитіна І.В.; У березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук, викладач кафедри «Менеджмент» – Чмут Г.В.; У 2015 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук викладач кафедри «Менеджмент» – Покотилова Олена Ігорівна. У липні 2017 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук і отримала вчений ступінь кандидата економічних наук викладач кафедри «Фінанси і кредит» – Скібіна Тетяна Ігорівна.

 

У липні 2016 року Покотиловій О.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту, Острівному І.М. - присвоєно вчене звання доцента кафедри загальноюридичних дисциплін.

 

Науково-дослідна робота педагогічних працівників інституту є обов'язковою частиною їх діяльності.

 

Основні наукові досягнення професорсько-викладацького складу у звітному періоді, що заслуговують на увагу є:

1) Отримання інститутом у грудні 2012 року міжнародного гранту в рамках Програми безперервного навчання ЄС імені Жана Моне – Проект «Економічна конвергенція України та ЄС» № 528764-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO;
2) У 2012 році колективом інституту було видано навчальний посібник «Міжнародна економіка»;
3) У 2013 році видано колективну Монографію авторів інституту «Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та перспективи для України»;

4) У 2015 році році колективом інституту видано навчальний посібник «Економіко-математичні методи і моделі обґрунтування господарських рішень»;
5) У 2015 році видано колективну Монографію авторів інституту «Економічна конвергенція Європейського Союзу та країн Східного партнерства»;

6) Участь к.е.н., доцента Доброзорової О.В. та к.е.н., доцента Покотилової О.І. у Міжнародній науково-практичній конференції у м. Капіца (Словаччина) в 2016 році з виступом та публікацією тез.
7) Публікація статті Скібіної Т.І. - «Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку когенераційного виробництва енергії в Україні», 2015 рік.
Публікація статті Скібіної Т.І. - «Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання», 2015 рік;

8) Участь у публікації тез доповіді на Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів колективу кафедри «Менеджмент», 2016 рік;
9) Публікація статті Скібіної Т.І.- «Практичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг», 2016 рік;
Публікація статті Скібіної Т.І.- «Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на ефективність управління підприємством комплексу комунальних послуг», 2016 рік;

Публікація статті Скібіної Т.І.- «Визначення рівня ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг шляхом формування інтегрального показника», 2016 рік.
10). Монографія к.е.н. Скібіної Т.І. «Економічний інструментарій підвищення ефективності управління підприємствами комунального обслуговування» - 2017 рік;
Публікація Монографії Скібіної Т.І. «Імплементація принципів систематичного підходу до оцінки управління ефективністю підприємств, що забезпечує публічну корисність» Валенсія (Іспанія) – 2017 рік.
11). Публікація статей викладача Миколайчука В.І., ректора Покотилової В.І. в Науковому віснику Херсонського державного університету (ХДУ) №31, 2018 рік.

 

Були опубліковані статті у наукових періодичних виданнях інших держав:
1) Автором Скібіною Т.І.- «Економічний механізм стимулювання когенерації в Україні» Пловдив (Болгарія) - 2014 рік;
2) За участю к.е.н., доцента Доброзорової О.В. та к.е.н., доцента Покотилової О.І. у Міжнародній науково-практичній конференції у м. Капіца (Словаччина) в 2016 році та їх виступом, були опубліковані тези конференції;
3) Автором Скібіною Т.І - «Оцінка ефективності промислового управління, що забезпечує публічну корисність», Монреаль (Канада), 2017 рік;


Професрсько-викладацьким колективом інституту були надаі Херсонській ОДА науково-практичні пропозиції для розробки Програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2015 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2019 року.

 

В інституті значна увага приділяється залученню студентів до наукової роботи. Кількість студентів у наукових товариствах за останні три роки збільшилася з 48 до 69 чоловік. Студенти інституту постійно отримують нагороди за студентську наукову діяльність:

1) Диплом за проявлення державницького підходу при виконанні творчого завдання V Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» (відбулася на базі Національного університету державної податкової служби України 1–3 березня 2014 року) отримала Головченко В. В.;
2) Сертифікати учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління проектами», який проходив 5–7 квітня 2017 року на базі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ), отримали студентки спеціальності «Менеджмент» – Полов’юк Т. В. і Літвінченко В. П.
Загалом, студентами за період з 2014-2018 роки отримано значну кількість нагород, а саме:
– 2 дипломи і грамот І-го ступеня (на конференціях – 1; олімпіадах – 1);
– 2 дипломи і грамот ІІ-го ступеня (на конференціях – 1; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 1);
– 4 дипломи і грамот ІІІ-го ступеня (на конференціях – 2; олімпіадах – 1; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 1);
– 3 нагороди за особливі підходи до виконання наукових завдань;
– 24 подяки, дипломи, грамоти і сертифікати за участь у конференціях, семінарах, олімпіадах тощо.

 

У цілому слід зазначити на поступальному розвитку НДР в інституті за період 2014-2018 років зроблено такі важливі результати:

1) Вагоме поповнення наукового осередку кандидатами і докторами наук;
2) Щорічне, проведення міжвузівських науково-практичних конференцій для учених та студентських наукових конференцій;
3) Плідна науково-видавнича діяльність;
4) Активне співробітництво з місцевими органами виконавчої гілки влади, спрямоване на вирішення проблем й усунення існуючих диспропорцій соціально-економічного розвитку Херсонщини;
5) Високі досягнення у науково-дослідній роботі студентів;
6) Орієнтування на європейські підходи і методики наукових досліджень.

 

Проаналізувавши зміст науково – дослідної роботи інституту, експертна комісія прийшла до висновку, що рівень наукової роботи є достатнім і відповідає сучасним вимогам.