ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра "Облік і аудит"

Кафедра "Обліку і аудиту" створена у 1999 році.


Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030509 «Облік і аудит» Кваліфікація - бакалавр з обліку і аудиту.
 • Спеціалістів - 7.03050901 «Облік і аудит». Кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 7 висококваліфікованих викладачів. Кафедру очолює к.е.н., доцент Т.С. Осадча. На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, створюють нові монографії, посібники та підручники, які користуються попитом по всій Україні. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом стажування у ВНЗ України та за кордоном.


Головною метою діяльності кафедри є організація навчально-виховної, наукової, методичної та інших видів діяльності щодо забезпечення прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальністю «Облік і аудит» на рівні міжнародних стандартів у відповідності до потреб регіону в кадрах. Реалізація вище означеної мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у відповідності до потреб в них підприємств та організацій регіону;
 • формування у фахівців вміння виконувати роботу в різних ланках бухгалтерського обліку;
 • проведення досліджень з обліку і аудиту, аналізу та прогнозування регіональних та соціально-економічних процесів та програм;
 • впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання;
 • створення умов для набуття студентами знань та підготовка їх до практичної професійної діяльності.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту кандидатських дисертацій;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем обліку, аналізу та аудиту;
 • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;
 • впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки та техніки.

На кафедрі відбувається докорінна зміна основних методів викладання і навчання, адже деякі з них є застарілими і вже не відповідають вимогам сьогодення. Так, на зміну лекціям та практичним заняттям у традиційній формі приходять новітні методи викладання і навчання, зокрема, лекції-дискусії, тренінги, кейси, засідання круглих столів.

Кафедра виконує значний обсяг науково-дослідної роботи за напрямками удосконалення методології, методики та організації обліку, аналізу, аудиту в умовах трансформації економіки України до ринкової економіки. Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики «Стратегія розвитку малого підприємництва в Херсонській області» та «Розробка науково-практичних засад процесів конвергенції України з ЄС». До наукових досліджень залучаються студенти. Постійно працює науковий гурток «Клуб сучасного бухгалтера», який очолює к.е.н., доцент Зорін Г.Г.

Кафедра «Облік і аудит» має тісні науково-технічні зв'язки з ВНЗ ближнього та дальнього зарубіжжя: Гродненський державний університет (Білорусь, м. Гродно), Санкт - Петербурзький державний університет (Росія, м. Санкт-Петербург), Університет інформаційних технологій та менеджменту (Польща, м. Жешів), Східно- Середземноморський університет, (Північний Кіпр м. Фамагуста).

Все це має сприяти особистісному та професійному зростанню студентів, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність випускників як на регіональному, так і національному ринку праці, формуванню всебічно і гармонійно розвиненого висококваліфікованого спеціаліста.


Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту готує кафедра обліку і аудиту Херсонського економічно-правового інституту.