ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Конкурс студентських наукових робіт

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У ХЕРСОНСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВОМУ ІНСТИТУТІ
ОРГАНІЗАТОРИ
Херсонський економічно-правовий інститут

Конкурсні роботи проводяться за 2-ма напрямами: економіка і право.

 

Напрям: Економіка
Теми:
1. Розвиток ринку виробничих ресурсів Херсонської області.
2. Розвиток споживчого ринку Херсонської області.
3. Державне регулювання економіки в Херсонській області.

 

Напрям: Право
Теми
1.Правове застосування трудового законодавства в Херсонській області.
2.Правове забезпечення підприємництва в Херсонській області.
3.Правове регулювання інтелектуальної власності в Херсонській області.

 

МЕТА КОНКУРСУ
1. Розвиток та підтримка творчих здібностей учнівської молоді, формування навичок самостійного наукового дослідження.
2. Залучення учнів випускних класів до науково-дослідницької діяльності;
3. Визначення претендентів на безкоштовне навчання у ХЕПІ

 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
В кожному з напрямів досліджень (економіка та право) незалежно від секції переможці отримають такі нагороди:
1 місце - безкоштовне навчання у ХЕПІ в обраній спеціальності (переможець у напрямі економіка сам обирає одну зі спеціальностей: менеджмент, облік і аудит чи фінанси і кредит);
2 місце - навчання у ХЕПІ в обраній спеціальності за умови 50% оплати;
3 місце - навчання у ХЕПІ в обраній спеціальності за умови 30% оплати.

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ
У конкурсі беруть участь учні 11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій.
Конкурс має особистісний характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.
Конкурсант сам обирає одну з трьох тем в обраному напрямі досліджень.
Роботи, тема і зміст яких не відповідають напряму та вказаним темам, до участі у конкурсі не допускаються.

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
Перший тур – конкурс науково-дослідних робіт
з 20.02.2019р. по 30.03.2019р..
30.03.2019р. – кінцева дата подання науково-дослідницьких робіт на конкурс.
02.04. 2019р. - 09.04.2019р. - термін перевірки робіт.
10.04.2019 - дата оголошення на сайті переможців у номінаціях конкурсних робіт.
Другий тур - Захист переможцями першого туру конкурсних робіт з презентацією і доповідь на тему «Чому я хочу бути економістом (чи юристом)».
20.04.2019р. – дата другого туру і оголошення переможців конкурсу у ХЕПІ.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ:
Науково-дослідницька робота на конкурс подається у письмовому чи електронному вигляді.
Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1 см.
Шрифт – TNR. Кегль - 14pt. Інтервал - 1,5.
Мова конкурсної роботи - державна.
Обсяг основної частини - 20 (двадцять) сторінок формату А-4.
Додатки у загальний обсяг роботи не враховуються.
Окремі розділи роботи (1,2,3) починати з нового листа.
В межах розділу 3. підрозділи (3.1. та ін) починати одразу після закінчення попереднього пункту.
Відстань між назвою розділу і текстом – 2 інтервали, між текстом і підрозділом – 1 інтервал.

Вимоги до змісту конкурсної роботи представлені у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Нумерація листів

ЗМІСТ

Кількість сторінок

1

ЗАЯВКА

1

2

ТЕМА РОБОТИ

1

3

ЗМІСТ РОБОТИ

1

4

ВСТУП (Мета, задачі дослідження, актуальність проблеми).

1

5-24

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

 

1. Огляд наукової літератури

3

2. Аналіз стану проблеми на момент дослідження

5

3. Практична частина:

 

3.1. Описання способу вирішення поставленої проблеми.

1

3.2. Вирішення поставленої проблеми.

8

3.3. Аналіз отриманих результатів.

3

25

ВИСНОВКИ

1

26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2

 

ДОДАТКИ

довільно

 

ЗАЯВКА з обов’язковим повідомленням (за наступною формою):

- теми роботи (14 шрифт листа);
- напряму;
- прізвища, імені, по батькові автора;
- повної дати народження ( наприклад: 12 червня 2001р.);
- класу (наприклад: 11-а клас);
- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею;
- району;
- домашньої адреси;
- контактних телефонів (домашнього та мобільного);
- прізвища, імені та по батькові (повністю), контактних телефонів педагогічного керівника роботи та класного керівника.

 

Тема – на листі вказується тема роботи 25 шрифтом.

 

Вступ.
У вступі коротко:
- обґрунтовується актуальність обраної теми,
- підкреслюється сутність проблеми;
- формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань,
- дається характеристика роботи (теоретична, методична, прикладна);
- вказується ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку);
- повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.
У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать іншим авторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок конкурсанта. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.

 

Основна частина.
Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.
В основній частині роботи наводиться короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, висвітлюються основні поняття, вказуються питання, які залишилися невирішеними; наводиться методика і техніка дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

 

Висновки.
Висновки містять стислий виклад (тези) результатів розв'язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень.
Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.
Список використаних джерел – не менше 20 джерел.
У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).
Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:
у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи),
в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 

Додатки.
У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.
Додатки позначаються буквами українського алфавіту. В тексті обовязково дається посилання на додаток. Наприклад, …схема представлена у додатку А.

 

Вимоги до ілюстративного матеріалу конкурсних робіт учасників.
Графічні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, тощо), які використовуються в тексті основної частини конкурсної роботи повинні бути не скановані, а виконані особисто з використанням комп’ютерних технологій.
Для підвищення оцінки конкурсантом може бути представлена презентація – 8-10 слайдів у форматі PPТ. Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати конкурсну роботу.

 

УМОВИ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ КОНКУРСАНТІВ:
Переможці у кожному з напрямків (економіка та право) визначаються за сумарною сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу:
конкурс науково-дослідних робіт (питома вага у загальній оцінці – 75 %);
захист робіт (з презентацією) (питома вага у загальній оцінці – 15 %);;
доповідь на тему «Чому я хочу бути економістом (чи юристом)» (питома вага у загальній оцінці – 10 %).

 

Перший тур. Максимальна оцінка науково-дослідних робіт – 100 балів
І місце – від 91 до 100 балів,
ІІ місце – від 81 до 90 балів,
ІІІ місце – від 70 до 80 балів.
Додатково конкурсанту за роботу може бути нараховано 5 балів – за наявності публікації за темою дослідження та надання підтвердження у наукових виданнях;

 

Під час перевірки робіт оцінюється:
- науково-методична і практична цінність роботи;
- актуальність теми роботи;
- урахування власного внеску дослідника (перевірка у ХЕПІ на плагіат);
- чіткість, логічність викладення матеріалу;
- повнота, вичерпність при розкритті питань;
- доцільність, якість наочних матеріалів;
- культура і стиль мовлення.

Конкурсні роботи з виправленнями авторам не повертаються.
Конкурсні роботи, які не відповідають зазначеним вимогам: виконані колективно, або подавались на інші конкурси або взяті з Інтернету, до участі в конкурсі не допускаються.
Роботи, тема і зміст яких не відповідають напряму та вказаним темам, до участі у конкурсі не допускаються.

 

2 тур. Захист науково-дослідних робіт зі слайдами – 10 хвилин

Під час проведення презентації оцінюється:
- глибина знання конкурсантом теми роботи;
- аргументованість відповідей;
- чіткість, логічність доповіді;
- доцільність, якість наочних матеріалів;
- культура і стиль мовлення.

Бали оцінки проведення перзентації
Оцінка за національною шкалою
90-100
Відмінно
82–89
Добре
75–81
67–74
Задовільно
60–66


2 тур – презентація конкурсної роботи у ХЕПІ - 10 хвилин
Доповідь (без слайдів) на тему «Чому я хочу бути економістом (чи юристом)» -10 хв.

 

Під час проведення доповіді враховується:
- аргументованість вибору спеціальності;
- чіткість, логічність доповіді;
- культура і стиль мовлення;

Бали оцінки доповіді
Оцінка за національною шкалою
90-100
Відмінно
82–89
Добре
75–81
67–74
Задовільно
60–66