ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

Кафедра "Загальноюридичних дисциплін"

Кафедра загальноюридичних дисциплін є структурним підрозділом Херсонського економічно-правового інституту, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів спеціальності «Право»;
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність ;
  • бере участь у громадській роботі інституту.

Кафедра загальноюридичних дисциплін є структурним підрозділом Херсонського економічно-правового інституту, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів спеціальності «Право»;
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність ;
  • бере участь у громадській роботі інституту.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри та науково-методична діяльність кафедри

 

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою. Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.


Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється.

Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри – це професори, доценти та старші викладачі, які спеціалізуються в галузі теорії держави і права, трудового права, кримінального права, цивільного та господарського права та процесу. Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності повною мірою забезпечують відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.


Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. За участі викладачів кафедри підготовлено і видано низку підручників, навчально-методичних посібників, розроблено робочі навчальні програми та методичні матеріали до вивчення всіх навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра.


Кафедра організовує проходження студентами бакалаврського рівня юридичної практики та розробляє навчально-методичне забезпечення практики. Кафедра співпрацює з організаціями – базами практики та відряджає студентів для проходження практики у провідних організаціях міста Херсона, області  та інших регіонів України: в судах, управліннях юстиції в інших органах державної влади, різноманітних приватних корпораціях, підприємницьких товариствах, юридичних компаніях, адвокатських бюро і т. ін.


Свої зусилля та потенційні можливості професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує на вдосконалення юридичної освіти, на впровадження такої освітньо-професійної програми юриста, в якій рівноцінними елементами є знання, професійні навички та особистісні якості. Кафедра ставить перед собою завдання дати студентам необхідний запас знань з кожної навчальної дисципліни, компетентності з професійної юридичної діяльності та сформувати певну ціннісну орієнтацію майбутнього юриста через оволодіння етичними нормами професійної поведінки.