ПРИВАТНИИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ
ЕКОНОМІІЧНО-ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

KHERSON
ECONOMICS AND LAW 
INSTITUTE

ЗНО для магістрів

У ПВНЗ «Херсонському економічно-правовому інституті» проводиться підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійної програми:

 • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • Спеціальність 073 "Менеджмент" галузі знань 07 «Управління та адміністрування».


Вступ на навчання до магістратури проводиться згідно Правил прийому до ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут".


Забезпечують начальний процес за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» науково - педагогічні працівники кафедри фінансів та кредиту.


Для вступу на магістерську освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування» абітурієнти складають:

 •  ЗНО з іноземної мови (англ., нім., фр.).


Загальна характеристика освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень –     7 рівень Національної рамки кваліфікацій

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обмеження щодо форм навчання

немає

Освітня кваліфікація

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Кваліфікація в дипломі

Магістр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Опис предметної області

Об’єкт вивчення освітньої програми: фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання на підприємствах, в банківській та страховій справах.

Цілі навчання: реалізація загальних та професійних компетентностей, які необхідні при виконанні обов’язків професіоналами з фінансів, банківської справи та страхуванню.

Теоретичний зміст предметної області: понятійні та сутнісні характеристики фінансових відносин; методологічні основи прийняття управлінських рішень  у сфері фінансів, банківської справи та страхування для забезпечення стабільного, прозорого та конкурентного функціонування фінансового сектору та створення умов для сталого економічного зростання.

Методи, методики та технології: здобувач вищої освіти повинен володіти діалектичним методом пізнання суспільних явищ, використовувати логічний, порівняльний, системний, структурний, функціональний та комплексний підходи; застосовувати на практиці методи аналізу, синтезу, економіко-математичного моделювання і прогнозування фінансових процесів, методами та технологіями управління цими процесами.

Інструменти та обладнання: здобувач вищої освіти повинен володіти комплексом методів управління діяльністю господарюючих суб’єктів в сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також володіти інформаційно-комунікаційними та освітніми технологіями в галузі фінансової діяльності.

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська мова

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії).

 

Перелік компетентностей випускника освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською мовами.

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.

4. Здатність планувати та керувати часом.

5. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення.

6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.

7. Здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.

8. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання та адміністрування.

9. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення.

10. Здатність працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами з питань галузі щодо наукових досягнень.

11. Здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.

12. Здатність оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи.

13. Здатність працювати у міжнародному просторі

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1. Здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на міжнародному та національному фінансовому ринках.

2. Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та обґрунтовувати напрями їх удосконалення.

3. Здатність до управління доходами й витратами суб’єктів господарювання, уміння управляти грошовими потоками на підприємстві.

4. Здатність використовувати страхування як метод управління ризиками на макро- і мікрорівні та вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів.

5. Здатність до розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень.

6. Здатність до формування і реалізації фінансової, в тому числі й інвестиційної стратегії і тактики на підприємствах

7. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з управлінськими інструментами для здійснення професійної діяльності.

8. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

9. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

10. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

11. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

12. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

Працевлаштування випускників освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Працевлаштування випускників

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування здатен виконувати роботи за одним або кількома з видів економічної діяльності відповідно «Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.11.2010 № 530:

      К           Фінансова та страхова діяльність

      К.64      Надання фінансових послуг

  К.65  Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення

     К.66  Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

   О    Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

      О.84.3  Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування

Магістр з фінансів здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади (за державним класифікатором професій ДК 003:2010):

Код і назва професійної групи

Професійна назва роботи (посада)

1231

Директор фінансовий

Завідувач каси

Начальник бюро (функціональний підрозділ) 

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень

Начальник фінансового відділу

1462

Менеджер (управитель) із фінансового лізингу

1463

Менеджер (управитель) із надання кредитів

1465

Менеджер (управитель) із страхування

1466

Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування

1467

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів

1468

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування

1469

Менеджер (управитель) із фінансового посередництва 

23 Викладачі 

 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

 

2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 

 

 

 

2413.1

Науковий співробітник-консультант (біржові операції)

 

2413.2

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Професіонал з депозитарної діяльності

Професіонал з корпоративного управління

Професіонал з торгівлі цінними паперами

Професіонал з управління активами

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

 

2414.1

Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки 

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

 

2419.2

Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)

2419.3

Інспектор фінансовий

Казначей

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

2441 Професіонали в галузі економіки 

 

2441.1

Науковий співробітник (економіка)

2441.2 Економісти

Економіст з фінансової роботи

Консультант з економічних питань

Член правління акціонерного товариства

Член ревізійної комісії

Член спостережної (наглядової) ради

 

Навчаючись на старших курсах, студенти можуть пройти подвійну магістерську програму у ВНЗ Польщі.

Усі студенти, які проживають в містах та населених пунктах за межами Херсона, забезпечуються гуртожитком.

 

Спеціальність 073 "Менеджмент"

На дану спеціальність приймаються абітурієнти з дипломами рівня бакалавр, спеціаліст незалежно від напрямку підготовки та спеціальності.

Вступ на навчання до магістратури проводиться згідно Правил прийому до ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут". Підготовка магістрів проводиться на базі кафедри "Менеджмент ".


Для вступу до магістратури абітурієнти складають:

 • ЗНО з іноземної мови (англ., нім., фр.).

Термін навчання
1,5 роки - навчаються особи з дипломом базової або повної вищої освіти економічних спеціальностей та специфічних категорій.

Можлива помісячна оплата за навчання.


МАГІСТРИ
спеціальності "Менеджмент" є фахівцями вищого рівня управління підприємства (організації), можуть працювати на підприємствах, в організаціях та установах України, ближнього і дальнього зарубіжжя різних форм власності, сфер діяльності та підпорядкування.


МАГІСТРИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:

 • вищого і середнього рівня управління згідно міжнародних стандартів з бізнес-адміністрування:
 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • керівники фінансових, економічних, виробничих, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівники малих підприємств без апарата управління в промисловості;
 • асистенти, викладачі ВНЗ;
 • наукові співробітники у сфері управління та економіки.


ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРИ НАВЧАННІ У МАГІСТРАТУРІ:

 • можливість одночасно підвищити кваліфікацію і/або одержати додаткову освіту;
 • навчання за вільним графіком при стаціонарній формі магістратури;
 • одержати знання і навички з використанням комп`ютерних технологій та професійних компетенцій управлінських кадрів вищої кваліфікації;
 • можливість спілкування з фахівцями з управління міжнародними проектами, менеджменту якості та ощадливого виробництва;
 • вивчення і узагальнення досвіду вищого управління в провідних компаніях світу;
 • розробляти або приймати участь у реальних економічних проектах на рвіні регіону та країни;
 • можливість отримання адміністративних або державних винагород за участь у конкурсах або конференціях.


ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ МАГІСТРА, БЛОКИ ДИСЦИПЛІН, що вивчаються при отриманні кваліфікації "МАГІСТР менеджменту"

 • Блок дисциплін з менеджменту та маркетингу
 • Блок економічних дисциплін
 • Блок фінансових дисциплін
 • Блок дисциплін бухгалтерського і управлінського обліку
 • Блок юридичних дисциплін
 • Блок комп`ютерних дисциплін в менеджменті
 • Блок дисциплін з психології управління


ПРАКТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • узгоджені місця практики на провідних підприємствах України;
 • можливість прийняття участі у міжнародних і національних конференціях;
 • можливість виконання наукових робіт на обрану тематику.